PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA

veicot videonovērošanu

  SIA "Genera" personas datu apstrādes politika
veidot videonovērošanu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GenEra” (turpmāk – GenEra), vienotās reģistrācijas Nr. 40003551431, juridiskā adrese: Mārupes iela 22, Rīga, Lv-1002, e-pasta adrese: info@genera.lv, veic videonovērošanu objektos un tiem pieguļošajās teritorijās, lai novērstu un atklātu drošības riskus, novērstu juridiskus riskus, t. i., atklātu, izmeklētu un nodrošinātos ar pierādījumiem (piem., lai potenciāla strīda gadījumā glabātu personas datus noteiktu laiku strīda atrisināšanai).

Definīcijas: 

Datu subjekts (Jūs) – fiziska persona, kura atrodas Pārziņa objektos un tiem pieguļošajās teritorijās. 

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). 

Pārzinis – SIA “GenEra”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003551431, juridiskā adrese: Mārupes iela 22, Rīga, Lv-1002, saziņas kontaktinformācija: tālrunis: 26267833, e-pasta adrese: info@genera.lv. 

Datu aizsardzības speciālists – Pārziņa norīkots speciālists personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumos, saziņas kontaktinformācija: info@genera.lv.

1. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats, personas datu kategorijas un apstrādes termiņi

Datu apstrādes nolūkiApstrādes tiesiskais pamatsPersonas datu kategorijasApstrādes termiņi
personu un īpašuma aizsardzībai (drošībai) telpās, teritorijā vai pie objektiempārziņa un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts)

personas attēls (izskats, uzvedība, veiktās darbības)

transportlīdzekļa attēls, marka, valsts reģistrācijas numura zīme

attēla ieraksta laiks, datums un ieraksta vieta

ne ilgāk kā 21 dienu
pārziņa tiesisko interešu aizsardzībai, atklāt, izmeklēt un nodrošināties ar pierādījumiempārziņa un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts)

personas attēls (izskats, uzvedība, veiktās darbības)

transportlīdzekļa attēls, marka, valsts reģistrācijas numura zīme

attēla ieraksta laiks, datums un ieraksta vieta

līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim

 

2.   Personas datu saņēmēji

Pārzinis, pastāvot tiesiskajam pamatam un ievērojot personas datu aizsardzības prasības, var nodot Jūsu Personas datus šādiem Personas datu saņēmējiem: 

2.1.     pārziņa darbiniekiem un pilnvarotajām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu pildīšanai;

2.2.     informācijas sistēmu apkalpošanas pakalpojumu sniedzējiem;

2.3.     apsardzes un drošības pakalpojumu sniedzējiem;

2.4.     juridisko pakalpojumu sniedzējiem;

2.5.     tiesībsargājošām iestādēm, tiesām, valsts tiešās pārvaldes iestādēm, valsts amatpersonām un atsevišķu specializētu profesiju pārstāvjiem, pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu un normatīvajos aktos noteiktu pienākumu.

3.     Datu subjekta (Jūsu) tiesības

3.1.     Piekļuves tiesības. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt no Pārziņa informāciju par Jūsu personas datu apstrādi.

3.2.     Tiesības labot. Ja Jūs pamanāt neprecizitātes Jūsu personas datos, Jums ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis izlabo neprecīzus personas datus.

3.3.     Tiesības uz dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis dzēš Jūsu personas datus,  ja:

3.3.1.     personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kādos tie tika apstrādāti;

3.3.2.     personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;

3.3.3.     personas dati ir jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Tiesības uz dzēšanu neattiecas uz tādiem gadījumiem, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem Pārzinim ir pienākums apstrādāt personas datus vai datu apstrāde ir nepieciešama arhivēšanai, sabiedrības interešu īstenošanai vai statistikas nolūkiem, kā arī sakarā ar likumīgas prasības celšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu.

3.4.     Tiesības ierobežot personas datu apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis ierobežo Jūsu personas datu apstrādi, ja:

3.4.1.     dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai tie ir neprecīzi (ierobežošana darbosies, kamēr notiek apstrīdēšanas process);

3.4.2.     apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs nevēlaties šos personas datus dzēst;

3.4.3.     Pārzinim Jūsu dati vairs nav nepieciešami noteikta mērķa sasniegšanai, bet Jums tie ir vajadzīgi, lai izstāvētu savas tiesiskās intereses un tiesības.

3.2.5.     Tiesības iebilst pret apstrādi. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz leģitīmajām interesēm un profilēšanu jeb automatizēto lēmumu pieņemšanu. Pārzinim ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu personas datus, ja Pārzinis norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

3.6.     Tiesības uz pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus Jūs iesniedzāt Pārzinim, sakārtotā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un Jums ir tiesības minētos datus lūgt nosūtīt citam pārzinim (tikai attiecībā uz tiem personas datiem, kurus Jūs iesniedzāt), ja šie personas dati tiek apstrādāti uz līguma pamata, ievērojot 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

3.7.     Tiesības iesniegt sūdzību. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Pārzinim, kā arī uzraudzības iestādē, ja Jūs uzskatāt, ka Pārzinis ir pārkāpis Jūsu tiesības vai nav pietiekami aizsargājis Jūsu personas datus. Tomēr pirms sazināties ar uzraudzības iestādi, lūdzam Jūs vērsties pie Pārziņa.

Visu iepriekš minēto tiesību realizāciju Jūs varat veikt, iesniedzot Pārzinim (izmantojot iepriekš minēto kontaktinformāciju) pieprasījumu, norādot vismaz šādus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt ierakstītā vēstulē) vai e-pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt uz e-pasta adresi, no kuras sūtījāt pieprasījumu).

4.     Citi noteikumi

Pārzinis ir tiesīgs veikt papildinājumus politikā, padarot Jums pieejamu tās aktuālo versiju.

03.2023

Radušies jautājumi par mūsu piedāvātajiem testiem?

  Uzdod mums jautājumu!

Mēs parasti atbildam 24 stundu laikā!