• Akreditēta klīniski diagnostiskā laboratorija

1.1.1.1/18/A/089

 

„Molekulārie RNS faktori hipofīzes adenomas attīstībā”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.:1.1.1.1/18/A/089

Projekta izpildes termiņš: 2019. gada 1. aprīlis – 2022. gada 31. marts

Projekta kopējais finansējums: 648 648 EUR

Projekta zinātniskā vadītāja: Dr. biol. Vita Rovīte

Sadarbības partneris: SIA “GenEra”

Projekta kopsavilkums:

Projekta zinātniskais mērķis ir pētīt dažādu ribonukleīnskābju (RNS) marķieru spektra nozīmi hipofīzes adenomas (HA) attīstībā, lai atklātu noteicošos faktorus, kas ietekmē atbildi uz terapiju un slimības iznākumu.

Galvenās projekta aktivitātes rezultāta sasniegšanai ir: 1) identificēt un analizēt molekulāros RNS faktorus primārajos HA audos ar masīvo paralēlo sekvenēšanu (MPS), 2) pētīt RNS veidus primārajā brīvi peldošos sfēru un mezenhimālo šūnu kultūrās, kas iegūtas no HA audiem, lai raksturotu audzēja atvasinātos RNS profilus, 3) noteikt izmaiņas kodējošajā un nekodējošajā RNS brīvi peldošo sfēru modelī pēc apstrādes ar HA ārstniecībā izmantotajiem medikamentiem, 4) validēt atklātos marķierus HA pacientu plazmā un neatkarīgā paraugkopā, 5) funkcionāli raksturot atklātos RNS kandidātus GH3 šūnās.

Projekta rezultāti pētīs molekulāros RNS faktorus vairākos funkcionālajos līmeņos no HA iegūtajos bioloģiskajos materiālos un modeļos: (1) potenciālie marķieri, kas atklāti audos un validēti plazmā un/vai audos var kalpot slimības iznākuma prognozēšanai, agresivitātes raksturošanai un neinvazīvai diagnostikai, (2) brīvi peldošo sfēru un mezenhimālo šūnu izpēte palīdzēs novērtēt sfēras, kā izolētu HA audzēja atvasinātu šūnu modeli, noteikt to RNS profilu un raksturot HA terapijas ietekmi šajā sistēmā, (3) atklāto RNS kandidātu ietekmes izpēte GH3 šūnās funkcionāli raksturos šūnas mehānismus, ko šie faktori ietekmē HA attīstībā.

Informācija publicēta: 26.03.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. aprīlis – 2019. gada 30. jūnijs

Uzsākta pētījuma specifiskās paraugu un saistīto datu datubāzes veidošana, apkopoti dati par operāciju audu materiāliem, veikta pacientu fenotipiskās informācijas apkopošana, kārtošana un kvalitātes kontrole. Izdalīts DNS un RNS no jaunievāktajiem paraugiem, tiem veikta kvalitātes kontrole, veidots paraugu saraksts RNS sekvencēšanas eksperimentiem. Jauniegūtajiem hipofīzes adenomu paraugiem iegūtas primārās mezenhimālo šūnu un sfēru kultūras un ievākti šūnu līniju atvasinātie RNS materiāli, turpmāko pētījuma aktivitāšu īstenošanai.

Informācija publicēta 31.07.2019